C.B.SPED » O společnosti »

Etický kodex

C.B.SPED - Etický kodex

Etický kodex

Z hlediska naprosté eliminace možného vzniku neetického, korupčního, protizákonného chování a jednání, ale i takového, které by porušovalo bezpečnost práce nebo ochranu životního prostředí vedení C.B.SPED, a.s. zřídil etický kontakt, na který bude možné podnět na výše uvedené chování podat: etika@cbsped.cz

C.B.SPED, a.s. vyjadřuje nejvyšší prioritu podnětům neanonymní; případné anonymní podněty představují samy o sobě možné riziko neetického jednání čímž apriori nebráníme nikomu v podání i anonymního podnětu.

Případný podnět bude řešen představenstvem společnosti a odesílatel bude do 14-ti dnů od podání podnětu písemně vyrozuměn o výsledku šetření.

C.B.SPED, a.s. si případných podnětů velmi váží a podporuje je. Z pochopitelných důvodů to nebude platit pro podněty úmyslně lživé resp. se záměřem nespravedlivě osočovat, urážet jiné osoby a společnosti. Takovéto podněty samy o sobě představují porušování etického kodexu a porušují stanovená pravidla protikorupčního jednání.

DEFINICE NEETICKÉHO JEDNÁNÍ:


Neetické jednání je takové, které porušuje jak etický kodex společnosti, tak i všeobecnou představu o morálně správném jednání. Na vedení C.B.SPED, a.s. je možné  se obrátit s jakýmkoliv problémem, který ohrožuje Vás, Vaše kolegy a korektní běh společnosti.


Etický kodex (CZ) PDF

Formy neetického jednání:

 • Přímé i nepřímé porušování zákonů České republiky
 • korupční podezření
 • psychická či fyzická šikana ze strany ostatních zaměstnanců
 • bossing, ignorace, tresty
 • sexuální obtěžování
 • tlak na pracovní výkon vyhrožováním
 • porušování osobní bezpečnosti a porušování bezpečnosti práce
 • pracovně právní záležitosti (mzdová spravedlnost, doba práce, povyšovaní, příplatky, vyslání na služební cesty)
 • jednání úmyslně směřující k poškození dobrého jména společnosti
 • porušování pravidel hospodářské soutěže
 • defraudace, přisvojování nápadů kolegů
 • zneužívání pravomocí
 • krádeže, zneužívání firemního či soukromého majetku  
 • finanční podvody, falšování smluv
 • přijímání a žádání úplatků
 • plýtvání a neekologické chovaní
 • rozšiřování pomluv a lživých informací, intriky
 • šíření diskrétních informací